Brand logo

Privacy Policy

E-GOAL SH.P.K (këtu dhe në vazhdim "E-GOAL SH.P.K "ne", "jonë", "Kompania") ju falënderojmë për vizitën në faqen tonë të internetit dhe për interesimin tuaj për kompaninë tonë dhe ofertat që ofron. Ne e konsiderojmë shumë të rëndësishme mbrojtjen e të dhënave tuaja personale dhe dëshirojmë që të ndjeheni të mbrojtur kur vizitoni faqen tonë. Më poshtë ju informojmë për të dhënat që përpunojmë dhe ruajmë kur përdorni faqen tonë dhe si i përdorim ato. Sa i përket lidhjeve (links) që mund të përmbajnë, me kusht që ato të sigurohen nga palë të treta, kjo politikë e privatësisë nuk zbatohet, por zbatohet Politika e privatësisë të secilës ueb faqe.

REDAKTUESI
Kontrolluesi është personi fizik ose juridik, autoriteti publik, shërbimi ose ndonjë organ tjetër që vetëm ose bashkërisht me të tjerët përcakton qëllimet, kushtet dhe mënyrën e përpunimit të të dhënave personale. Mund të kontaktoni përgjegjësin për përpunimin e të dhënave personale në adresën e mëposhtme të postës elektronike, nëse dëshironi të kundërshtoni mbledhjen, përpunimin ose përdorimin e të dhënave tuaja personale nga Kompania, në përputhje me ligjet në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale dhe politikën e mbrojtjes së të dhënave personale të kësaj kompanie. Nëse kundërshtoni mbledhjen e të dhënave tuaja, shërbimi mund të mos jetë më i disponueshëm për ju. Pas refuzimit tuaj, përdorimi i ardhshëm i Uebfaqes nuk mund të jetë më i disponueshëm për arsye teknike. Për qëllimet e kësaj politike të privatësisë kontrollues janë:

E-GOAL SH.P.K
Rruga Selitë e Vjetër, Pallati Nr.2, Hyrja 1
Tiranë, Shqipëri
Tel. + 355 69 604 4400
Email: customer@togoexpress.al


TË DREJTAT E PËRDORUESIT
Ju keni të drejtë të merrni informacione specifike falas në lidhje me informacionin që Kompania ka ruajtur për ju. Për më tepër, ju keni të drejtat e mëposhtme:

E drejta e qasjes - E drejta për të ditur se çfarë të dhëna personale mbledhim dhe si përpunohen ato
E drejta për të korrigjuar informacionin personal - E drejta për të azhurnuar të dhënat personale në bazën e të dhënave
E drejta për tu harruar - E drejta për të fshirë të gjitha informacionet personale
E drejta për të kufizuar përpunimin - e drejta për të kufizuar përpunimin e të dhënave personale
E drejta e transportueshmërisë - E drejta për të transferuar të dhënat në një format të redaktueshëm
E drejta për të refuzuar përpunimin - E drejta për të tërhequr pëlqimin për përpunimin e të dhënave personale.
E drejta për të paraqitur një ankesë pranë Autoritetit Mbikëqyrës - E drejta për të paraqitur një ankesë kundër Kompanisë pranë Autoritetit të Mbrojtjes së të Dhënave Personale ose ndonjë autoriteti tjetër të caktuar nga Shteti Shqiptar. Nëse dëshironi të ushtroni të drejtat si objekt përpunimi, ju lutem mos hezitoni të na kontaktoni në detajet e kontaktit të listuara më poshtë.

Autoriteti i Mbrojtjes së të Dhënave Personale Rr. “Abdi Toptani”, Nd. 5, Kodi postar 1001, Tiranë Tel. + 35542237200 E-mail: info@idp.al
 

KUR, PSE DHE SI PËRPUNOJMË TË DHËNAT
Ne mbledhim, përpunojmë, ruajmë dhe ndonjëherë ndajmë informacione personale në mënyrë që të mund të ofrojmë shërbime. Më poshtë do të gjeni cilat të dhëna na duhen për secilin rast dhe kur i ndajmë ato me palët e treta.

Të dhënat personale janë informacione që mund të çojnë drejtpërdrejt ose indirekt në identifikimin e një personi, emrin dhe mbiemrin, adresën, telefonin, informacionin e vendndodhjes ose adresën e postës elektronike.

Ju lutemi jepni vetëm informacionet e nevojshme për të ofruar shërbimin. Për të siguruar një përmbledhje të detajeve, ne përdorim tabela që ju njoftojnë në një mënyrë transparente, të kuptueshme dhe lehtësisht të arritshme në një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme.

Më poshtë janë të dhënat që ne mbledhim. Ndërsa të dhënat e llojeve të ndryshme janë në dispozicion, ne i kemi grupuar ato në kategori për ta bërë prezantimin më të lehtë për t'u kuptuar.

INFORMACIONET PERSONALE QË NE I MBLEDHIM KUR VIZITONI FAQEN DHE APLIKACIONIN
Kur vizitoni faqen për të porositur, por nuk regjistroheni ose porosisni si vizitor, ne mbledhim të dhënat e mëposhtme: Ilustrimi i kategorive të të dhënave, të dhënat e pajisjes, ID e pajisjes, sistemi operativ dhe versioni që drejton pajisjen ose identifikuesit e tjerë të pajisjes. Detajet e hyrjes Koha, data, kohëzgjatja e vizitës, vendi i origjinës së përdoruesit, adresa IP dhe informacionet e tjera të protokollit të hyrjes. Ky informacion është mbledhur për t'ju informuar për vizitën në faqe. Ne e kufizojmë mbledhjen e të dhënave në mënyrën më të rreptë të mundshme për të qenë në përputhje me parimin e përpunimit të të dhënave, që është minimizimi i përpunimit të të dhënave.

INFORMACIONET PERSONALE QË NE I MBLEDHIM KUR VIZITONI DHE REGJISTROHENI NË FAQE DHE APLIKACION
Siç u përmend më lart, ne ndjekim parimin e përpunimit të të dhënave personale. Sa më pak informacion, aq më mirë. Të gjitha të dhënat e mbledhura përpunohen vetëm për qëllime të specifikuara. Nëse nuk po vizitoni vetëm faqen, por keni hyrë në llogarinë tuaj për të mësuar në lidhje me porositë e kaluara, ne mbledhim informacionin e mëposhtëm personal:

Ilustrimi i kategorive të të dhënave: Qasja në të dhëna Emri i përdoruesit, ID e përdoruesit, fjalëkalimi Të dhënat e pajisjes ID e pajisjes, sistemi operativ dhe versioni që drejton pajisjen ose identifikuesit e tjerë të pajisjes. Detajet e hyrjes Koha, data, kohëzgjatja e vizitës, vendi i origjinës së përdoruesit, adresa IP dhe informacionet e tjera të protokollit të hyrjes. Informacionet e kontaktit Komente, vlerësime, të dhëna kontakti (p.sh., email) Të tjera

INFORMACIONET PERSONALE QË NE I MBLEDHIM KUR VIZITONI DHE REGJISTROHENI NË WEB & APLIKACION
Siç u përmend më lart, ne ndjekim parimin e përpunimit të të dhënave personale. Sa më pak informacion, aq më mirë. Të gjitha të dhënat e mbledhura përpunohen vetëm për qëllime të specifikuara. Nëse nuk po vizitoni vetëm faqen, por keni hyrë në llogarinë tuaj për të mësuar në lidhje me porositë e kaluara, ne mbledhim informacionin e mëposhtëm personal:

Ilustrimi i kategorive të të dhënave Qasja në të dhëna Emri i përdoruesit, ID e përdoruesit, fjalëkalimi Të dhënat e pajisjes ID e pajisjes, sistemi operativ dhe versioni që drejton pajisjen ose identifikuesit e tjerë të pajisjes. Detajet e hyrjes Koha, data, kohëzgjatja e vizitës, vendi i origjinës së përdoruesit, adresa IP dhe informacionet e tjera të protokollit të hyrjes. Informacionet e kontaktit Komente, vlerësime, të dhëna kontakti (p.sh., email) Të tjera Të dhënat që ju siguroni kur vizitoni faqen, përdorni aplikacionin ose aktivitete të tjera të ndërlidhura, ose të dhëna nga burime, media sociale ose të dhëna publike ose të paarritshme (p.sh., ID e përdoruesit në ose platforma të tjera) Në rast se ju siguroni të dhëna personale për llogari të një pale të tretë, duhet të merrni pëlqimin e palës së tretë përpara se të zbuloni të dhënat e saj tek ne. Në këtë rast, para se persona të tillë t'ju japin pëlqimin e mësipërm, ju duhet të na njoftoni për këtë Politikë të Privatësisë. Informacionet personale ne i mbledhim kur vizitoni, regjistroheni dhe porosisni në faqe Për të përfituar nga ofertat që ne ofrojmë, mund të regjistroheni dhe të plotësoni një porosi. Siç mund ta imagjinoni, sa më shumë informacion të ofroni, aq më shumë të dhëna mbledhim. Fushat e kërkuara për të përpunuar porosinë tuaj janë shënuar si të detyrueshme. Pa i plotësuar fushat e detyrueshme është e pamundur të plotësoni porosinë. Të gjitha informacionet e tjera që nuk janë shënuar si të detyrueshme, mbeten opsionale. Nëse siguroni informacione sipas dëshirës suaj, ju na ndihmoni të përmirësojmë shërbimin që ne ofrojmë. Ilustrimi i kategorive të të dhënave Qasja në të dhëna Emri i përdoruesit, ID e përdoruesit, fjalëkalimi Informacionet e llogarisë (kërkohet për shërbimet e ofrimit) Emri, Mbiemri, Kompania (opsionale), Adresa, Telefoni dhe / ose adresa e-mail Informacioni i kontaktit Komente, vlerësime ose komente, të dhëna kontakti (p.sh., email) Detajet e hyrjes Koha, data, kohëzgjatja e vizitës, vendi i origjinës së përdoruesit, adresa IP dhe informacionet e tjera të protokollit të hyrjes. Të dhënat e pajisjes ID e pajisjes, sistemi operativ dhe versioni që drejton pajisjen ose identifikuesit e tjerë të pajisjes, të dhënat e vendndodhjes. Detajet e porositjes Historiku i porosive Të tjera Të dhëna që siguroni kur vizitoni faqen, përdorni aplikacionin ose bëni aktivitete të lidhura me të.

QËLLIMET E TRAJTIMIT DHE BAZA E TYRE LIGJORE
Siç ju kemi informuar tashmë më lart, ne mbledhim të dhëna personale vetëm kur është absolutisht e nevojshme dhe qëllimi është i ligjshëm dhe është përcaktuar më parë. Informacioni (në kllapa) është baza ligjore mbi të cilën ne bazojmë procedurat përkatëse.

Baza Ligjore:

Informacioni kërkohet për të përmbushur detyrimin për shpërndarjen e ushqimit për ju (detyrimet kontraktuale). Për më tepër, është në interesin tonë të biznesit t'ju ofrojmë përvojën më të mirë të marrjes së ushqimit në adresën tuaj. Procedurat e porositjes dhe dorëzimit Pas përfundimit të porosisë tuaj, disa funksione funksionojnë paralelisht. Ne e lidhim porosinë tuaj në llogarinë tuaj, në varësi të faktit nëse e keni bërë atë si mysafir ose si një përdorues të regjistruar. Kategoritë e të dhënave personale: Qasja në të dhëna Informacioni i llogarisë Informacioni i hyrjes Informacione për kontaktin Informacione për pajisjen Renditja e të dhënave Informacione të tjera

Baza Ligjore:

Informacioni kërkohet për të përmbushur detyrimin për shpërndarjen e ushqimit për ju (përmbushja e një detyrimi kontraktual). Siguria dhe mbrojtja Ne duam t'ju ofrojmë juve dhe të gjithë klientëve tanë përvojën më të mirë të mundshme. Fatkeqësisht, jo çdo vizitor është aq miqësor sa ju. Për këtë arsye, dhe për të mbrojtur shërbimet tona, ne duhet të mbledhim informacione personale që na ndihmojnë të identifikojmë kërcënimet e mundshme dhe në këtë mënyrë të shmangim rreziqet e mundshme. Ne gjithashtu besojmë se ju kemi informuar në lidhje me politikën tonë të privatësisë dhe se ajo është bërë e disponueshme për ju. Kategoritë e informacionit personal: Hyrje Qasja në informacion

Baza Ligjore:

Ne jemi të detyruar të mbrojmë të dhënat tuaja personale (përmbushja e një detyrimi ligjor) dhe të mbrojmë interesat e kompanisë sonë (interes të ligjshëm).

PËRPUNIMI I MËTEJSHËM PËR TË MBROJTUR INTERESAT LEGJITIME
Për më tepër, përveç arsyeve të mësipërme të përpunimit, të dhënat tuaja personale mund të përpunohen për të mbrojtur interesat legjitime të kompanisë. Për shembull, arsyeja ligjore për përpunimin e të dhënave personale është transferimi dhe përpunimi i të dhënave brenda të njëjtit grup ndërmarrjesh për qëllime të sigurisë së IT ose aktiviteteve të marketingut indirekt. Ne përdorim informacionin tuaj personal për të mbrojtur interesat tona legjitime në masën më të plotë të lejuar nga të drejtat dhe liritë tuaja. Për të përafruar interesat tona me interesat tuaja, ne kemi krijuar dhe operuar mekanizma përkatës kontrolli. Këto mekanizma, të cilat përshkruhen më poshtë, i nënshtrohen një testi me 43drejtime për të kontrolluar së pari mbledhjen e të dhënave personale (a. Kontrolli i të dhënave personale). Ne kontrollojmë qëllimin e përpunimit nëse është i ligjshëm (b. Qëllimi i përpunimit) dhe si mbledhja e të dhënave është në përputhje me parimet e përpunimit të të dhënave (c.Balanca e interesave) Vetëm nëse ne mund të besojmë në mënyrë të arsyeshme dhe të jemi të sigurt se mund t'i mbrojmë të dhënat tuaja personale nga çdo rrezik, do t'i përpunojmë ato bazuar në interesat legjitime të kompanisë sonë. Këto procedura përfshijnë:

PROCEDURA E BAZUAR NË INTERESA LEGJITIME 

Reklamat Ne do t'ju dërgojmë me email kuponë, zbritje dhe promovime dhe sondazhe opinionesh për të përmirësuar shërbimin tonë. Ju mund të refuzoni të përpunoni më tej të dhënat tuaja për qëllime reklamimi në çdo email që merrni. Ju gjithashtu mund të kontaktoni zyrtarin tuaj për mbrojtjen e të dhënave personale direkt përmes emailit customer@togoexpress.al nëse dëshironi të refuzoni të përpunoni të dhënat tuaja për qëllime reklamimi ose nëse dëshironi informacione të mëtejshme për këtë çështje. 

Elementet matës 

Për të përmirësuar shërbimet tona, ne mbledhim metrika të ndryshme që nuk mund të lidhen me ju ose një profil specifik. Kjo optimizon reklamat tona. Bashkimi ose blerja e mundshme, ndryshimi në statusin e pronësisë së Kompanisë Ne gjithashtu dëshirojmë t'ju informojmë se në rast të bashkimit ose blerjes nga një kompani tjetër, ne do të ndajmë informacione me atë kompani. Sigurisht, do t’i kërkojmë kompanisë të zbatojë politikën tonë të privatësisë. Informacione të tjera Të dhënat që ju siguroni kur vizitoni faqen, përdorni aplikacionin ose bëni aktivitete të lidhura, ose të dhëna nga burime, media sociale ose baza e të dhënave publike ose të paarritshme (p.sh., ID e përdoruesit në ose platforma të tjera). Kontrolli i cilësisë Në mënyrë që të sigurojmë gjithmonë shërbimin më të mirë, ne vazhdimisht përpiqemi të vlerësojmë sukseset tona ose shkaqet e mundshme të teknikave të marketingut të dështuar. Për këtë qëllim, ne analizojmë, për shembull, nëse promocionet e dërguara janë të hapura dhe përmbajtjet e zgjedhura. Kur mund të fshijmë të dhënat tuaja Ne përgjithësisht i fshijmë të dhënat pasi qëllimi për të cilin i kemi mbledhur ato është plotësuar. Rregullat e sakta të fshirjes përshkruhen në përkufizimet e koncepteve të fshirjes periodike. Rregulla të ndryshme zbatohen në varësi të qëllimit të përpunimit. Për secilën kategori të përmendur në përkufizimet e fshirjes periodike ne kemi përcaktuar periudha të ndryshme të fshirjes. Të dhënat e mbledhura gjithashtu tregojnë periudhën e fshirjes së aplikuar. Kur ka mbaruar periudha e ruajtjes, të dhënat fshihen përkatësisht si më poshtë. Ne i fshijmë të dhënat tuaja personale sipas gjykimit tuaj ose sapo kanë kaluar tre (3) vjet nga mbledhja e tyre. Nëse llogaria juaj mbetet joaktive për një periudhë prej tre (3) vjet, ne gjithashtu do të fshijmë llogarinë tuaj. Para se të ndodhë kjo, ju do të merrni një njoftim të veçantë nga ne në adresën e emailit që keni vendosur në llogarinë tuaj. Përveç rregullave që kemi vendosur, ka edhe periudha të tjera për të cilat na kërkohet të mbajmë shënime. Për shembull, të dhënat tatimore duhet të mbahen për një periudhë të paktën 5 vjet. Këto periudha specifike për ruajtjen e të dhënave ndryshojnë në varësi të ligjit kombëtar të zbatueshëm. Përkundër kërkesës suaj për të fshirë të dhënat tuaja, ne mund të mbajmë disa të dhëna të përpunuara të kërkuara me ligj. Në këtë rast, të dhënat nuk do të përdoren për ndonjë qëllim tjetër. Me kë i ndajmë të dhënat personale Më poshtë keni informacione kur dhe në cilat kushte ne transferojmë të dhënat. Për më tepër, ne ju informojmë në mënyrë transparente për vendet ku të dhënat mund të transferohen. Palët e treta me të drejtën e qasjes në të dhënat personale Ne kurrë nuk do t'i transferojmë të dhënat tuaja tek palët e treta të paautorizuara. Sidoqoftë, për t'ju siguruar shërbimet tona, ne nga ana tjetër blejmë shërbime nga ofruesit e shërbimeve specifike të palëve të treta, të cilëve u japim qasje të rreptë dhe të kufizuar në të dhëna të caktuara. Të gjithë marrësit e të dhënave duhet të respektojnë detyrimet e tyre për mbrojtjen e të dhënave personale dhe të demonstrojnë nivelin e sigurisë që ata ofrojnë me informacion të mjaftueshëm. Në tabelën më poshtë, ne dëshirojmë t'ju informojmë në mënyrë transparente dhe të kuptueshme të gjithë aktorët marrës të të dhënave dhe arsyet e transmetimit të tyre. Qëllimi i Marrësit të të Dhënave Ofruesi i shërbimit të jashtëm Siç ju kemi informuar tashmë më lart, ne nuk i ndajmë të dhënat tuaja vetëm me kompanitë në grupin tonë, por edhe me ofruesit e shërbimeve të jashtëm të palëve të treta. Për të mbështetur operacionet tona të biznesit për të optimizuar fushatat e marketingut, por edhe për të siguruar reklama të personalizuara, aplikacione IT dhe infrastrukturë, dhe funksione të tjera biznesi, si identifikimi dhe zgjidhja e një problemi. Autoritetet shtetërore dhe gjyqësore Fatkeqësisht, disa nga klientët tanë dhe ofruesit e shërbimeve mund të përpiqen të na dëmtojnë. Në raste të tilla ne nuk jemi të detyruar të shpërndajmë të dhëna personale për shkak të kufizimeve ligjore dhe natyrisht është në interesin tonë të shmangim një dëm të tillë dhe të ushtrojmë të drejtat tona dhe të refuzojmë pretendimet e pabazuara.

INFORMACIONE PËR COOKIE-T
Për të bërë përdorimin e aplikacionit sa më tërheqës dhe për të siguruar funksionim specifik, ne përdorim cookie. Këto janë skedarë të vegjël teksti të ruajtur në pajisje. Disa nga këto cookies fshihen pas përfundimit të sesionit. Cookie të tjerë mbeten në pajisje dhe na lejojnë neve ose pjesë prej nesh të identifikojnë shfletuesin në vizitën tjetër (cookie të vazhdueshme). Ju mund të konfiguroni shfletuesin për të mësuar se si të vendosni cookies dhe të vendosni individualisht nëse do të pranoni cookie në raste të caktuara. Mos pranimi i cookies mund të zvogëlojë funksionalitetin e faqes në internet ose aplikacionit. Cilat lloje të cookies ekzistojnë? Cookies absolutisht të nevojshme: Ato kërkohen për të lundruar në faqe ose në aplikacion, si dhe për përdorimin e veçorive që ai ofron. Pa përdorimin e këtyre cookies, funksionaliteti i duhur i faqes në internet nuk është i garantuar (p.sh. futja e tekstit). Cookie të funksionalitetit: Lejon një uebsajt / aplikacion të ruajë informacionin e paraqitur tashmë (emrin e përdoruesit, zgjedhjen e gjuhës ose rajonin ku është vendosur përdoruesi) dhe përmirëson aftësinë e përdoruesit për të shijuar shfletimin e personalizuar. Këto cookie grumbullojnë informacione anonime dhe nuk lejojnë monitorimin e shfletimit në internet. Cookies të Performancës: Ata mbledhin informacione rreth përdorimit të një faqe interneti / aplikacioni - për shembull, në cilat faqe përdoruesi viziton më shpesh dhe nëse ata marrin mesazhe gabimi nga faqja e internetit. Cookies nuk ruajnë informacione që lejojnë identifikimin e përdoruesit. Informacioni i ruajtur është përdorur vetëm për të përmirësuar performancën e faqes në internet dhe për rrjedhojë përvojën e përdoruesit. Cookie për qëllime të marketingut: Ato përdoren për të ofruar reklamim të synuar, të rëndësishme për përdoruesit dhe të përshtatura për interesat e tyre. Ato përdoren gjithashtu për të kufizuar shpeshtësinë e një reklame dhe për të matur efektivitetin e një fushate reklamimi. Ata regjistrojnë nëse e keni vizituar apo jo faqen. Ky informacion mund të ndahet me palët e treta (p.sh. Reklamuesit). Cookies shpesh lidhen me shërbimet e palëve të treta për të përmirësuar reklamimin e synuar. Refuzimi i përdorimit të cookies: Nëse nuk dëshironi që E-GOAL të mbledhë dhe analizojë të dhënat për vizitën tuaj, mund të hiqni dorë në çdo kohë. Nëse dëshironi të deklaroni refuzimin tuaj, ju lutemi na kontaktoni në detajet e kontaktit të mësipërm.

E DREJTA PËR TË MODIFIKUAR KËTË POLITIKË
Ne rezervojmë të drejtën të modifikojmë këtë deklaratë të privatësisë për të përmbushur detyrimet ligjore ose rregullatore në fuqi. Ne do t'ju njoftojmë për çdo ndryshim ose ndryshim të rëndësishëm në qëllimin e përpunimit ose përfshirjes së qëllimeve të reja të përpunimit në këtë politikë.

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE
Mbrojtja e të dhënave tuaja personale është e rëndësishme për ne. Ju lutemi mos harroni se ju jeni pronari i të dhënave tuaja. Sa më pak informacion të ofroni, aq më shumë kontroll keni. Për shembull, nëse dëshironi të shfletoni në mënyrë anonime dhe nuk dëshironi që sjellja e shfletimit të vlerësohet nga palë të treta të pavarura nga ne dhe partnerët, duhet të bëni rregullimet e duhura në shfletues. Ne komandojmë të shfletoni 'modalitetin sekret' në Google Chrome ose 'modalitetin personal' në Firefox.

©ToGo: Food Delivery 5th of March, 2020