Brand logo

Terms of use

E-GOAL , në vijim i referuar si "Kompania", ka krijuar Uebfaqen www.togoexpress.al, në vijim referuar si "Uebfaqe", dhe çdo informacion ose informacion (p.sh. dokumente, skedarë, tekste, tabela) që përmbajnë në këtë tekst, në vijim, referuar si "Materiali", me qëllim të vendosjes së porosive ushqimore nga restorantet. Përdorimi i Uebsajtit, shërbimet e ofruara përmes tij dhe Materiali i nënshtrohen këtyre Kushteve të Përdorimit, siç zbatohet në çdo kohë, të cilat përbëjnë marrëveshjen midis Kompanisë dhe çdo personi që viziton Uebfaqen në lidhje me përdorimin e saj. Qasja dhe përdorimi i Uebfaqes në çfarëdo mënyre (përfshirë navigimin e tij të thjeshtë), tregon pranimin e pakushtëzuar të kushteve të përdorimit të përdoruesit, siç është e zbatueshme në çdo kohë. E-GOAL mund të përdorë informacionin e kontaktit të përdoruesit për të dërguar postë elektronike ose mesazhe, siç përcaktohet me dispozitat Ligjore.

Uebfaqja, duke iu nënshtruar kushteve të përcaktuara këtu dhe të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi, ju jep një të drejtë jo-ekskluzive, jo të transferueshme, personale, të kufizuar të qasjes, përdorimit dhe prezantimit të kësaj faqe dhe përmbajtjes së saj. Kjo licencë dhe përbërësit e saj nuk janë të transferueshme dhe i nënshtrohen kufizimeve të mëposhtme: (1) Ju duhet të ruani të gjitha kopjet e Uebsajtit dhe përbërësit e tij, të gjitha të drejtat e autorit dhe njoftimet e tjera të pronarit; dhe (2)) nuk mund të modifikoni Uebfaqen dhe detajet e saj në çfarëdo mënyre, ose ta riprodhoni ose shfaqni atë publikisht.

PËRDORIMI I FAQES NË INTERNET NGA TË MITURIT

Duke pranuar Kushtet e Përdorimit, Përdoruesi tregon që ai ose ajo është mbi 18 vjeç ose, nëse nën moshën 18 vjeç, se ai / ajo ka marrë pëlqimin e nevojshëm nga autoriteti (et) e tij / saj prindëror. Në rastin e një porosie që përmban pije alkoolike, supozohet se përdoruesi i saj është mbi 18 vjeç ose nëse është nën 18 vjeç, se ai ka marrë pëlqimin e nevojshëm nga prindi i tij / saj. Kujdesi prindëror i të miturve duhet t'i mbrojë ata nga qasja në pije alkoolike dhe / ose produkte të tjera të veçanta dhe është vetë përgjegjës për të kundërtën.

NDRYSHIMET

Kompania rezervon të drejtën të ndryshojë ose modifikojë termat dhe kushtet e zbatueshme për përdorimin e Uebfaqes në çdo kohë. Ndryshime, modifikime, shtesa ose fshirje të kushteve të përdorimit do të jenë efektive menjëherë pas njoftimit të tyre, i cili mund të jetë me çdo mënyrë, duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në, postimin e kushteve të reja në Uebfaqe. Përdorim i faqes në internet pas një modifikimi të tillë do të konsiderohet se përbën pranimin tuaj të këtyre modifikimeve, shtesave ose fshirjeve. Kompania mund, në çdo kohë, të përfundojë, ndryshojë, pezullojë ose ndërpresë ndonjë pjesë të kësaj faqe interneti, duke përfshirë disponueshmërinë, foto të prezantimit ose përshkrimit të ndonjë produkti ose shërbimi. Përdorimi i vazhdueshëm i Uebfaqes nga përdoruesi pas një njoftimi të tillë përbën pranimin e këtyre ndryshimeve. Përdorimi i Uebsajtit është subjekt i Kushteve të Përdorimit të zbatueshme në kohën e përdorimit. Përdoruesi duhet të rishikojë në mënyrë periodike Kushtet e Përdorimit në mënyrë që të informohet për përmbajtjen e tyre dhe është vetë përgjegjës për azhornimin e tij.

KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË

Ndërmarrja, punonjësit e saj ose agjentët e tjerë nuk kanë asnjë përgjegjësi, në asnjë rrethanë, për ndonjë dëmtim ose shpenzim, incidente, indirekte, speciale, ose penalitete financiare, përfshirë, por pa u kufizuar në, ndërprerjen e biznesit, humbja e informacionit ose e të dhënave, ose humbja e klientelës, humbja ose dëmtimi i pronës, dhe pretendimet e palëve të treta që rrjedhin nga ose në lidhje me përdorimin, kopjimin, ose prezantimin e kësaj faqe interneti ose përmbajtjen e saj ose ndonjë uebfaqe tjetër të lidhur me të, nëse Kompania është këshilluar, e ka ditur apo duhet ta ketë ditur këtë gjë.

KORRIGJIMI, MODIFIKIMI OSE FSHIRJA E INFORMACIONIT

Kompania lejon përdoruesit e saj të korrigjojnë, ndryshojnë, plotësojnë ose fshijnë të dhënat dhe informacionet e dhëna. Nëse vendosni të fshini një informacion, E-GOAL do të veprojë për të fshirë menjëherë këtë informacion nga skedarët e tij. Për mbrojtjen dhe sigurinë e përdoruesit, Kompania do të përpiqet të verifikojë që personi që bën ndryshimet në fakt është i njëjti person me përdoruesin. Për të hyrë, ndryshuar ose fshirë informacionin tuaj personal, për të raportuar probleme me funksionimin e Uebfaqes ose për të bërë pyetje, ju lutemi kontaktoni kompaninë përmes www.togoexpress.al ose me postë elektronike në adresën e postës elektronike customer@togoexpress.al. Ndryshimi ose korrigjimi i të dhënave tuaja personale mund të bëhet gjithashtu përmes faqes së regjistrimit të Togo Express. Ju lutemi vini re se ne do të bëjmë çmos për të mbrojtur informacionin tuaj personal, por mbrojtja e fjalëkalimit tuaj në faqen tonë varet edhe nga ju.

NDRYSHIMET PERIODIKE

Kompania vazhdimisht po zgjerohet, azhornon dhe përmirëson faqen e saj të internetit, produktet dhe shërbimet e saj të lidhura, gjithashtu dhe këtë politikë. Ne ju rekomandojmë që të lexoni këtë proces në intervale të rregullta, në mënyrë që të mbani mend çdo ndryshim në përmbajtjen e kësaj Politike të Privatësisë. Kjo politikë do të ndryshohet herë pas here pa njoftime për përdoruesit.

LIGJI I ZBATUESHËM DHE JURIDIKSIONI

Këto Kushte të Përdorimit dhe çdo ndryshim i tyre rregullohen nga Ligji Shqiptar. Çdo çështje që mund të lindë nga kjo Marrëveshje e cila nuk mund të zgjidhet me marrëveshje midis palëve, do të përcaktohet nga gjykatat kompetente të Rrethit Gjyqësor Tiranë. Të gjitha të drejtat dhe mjetet juridike sipas kushteve të përdorimit janë kumulative dhe nuk përjashtojnë të drejtat dhe mjetet e tjera juridike të parashikuara me ligj ose marrëveshje të tjera.

©ToGo: Food Delivery 5th of March, 2020